Sách nói: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI” -2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNHTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011, NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: LỊCH SỬ CHÙA AM

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói LỊCH SỬ CHÙA AM“,Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: LINH HỒN KHÔNG CÓ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói LINH HỒN KHÔNG CÓ“. Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: LÒNG YÊU THƯƠNG -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói “LÒNG YÊU THƯƠNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – Tập 1-2012, Tập 2-2013. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO?“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2014. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 03 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói “MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO”, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp

Sách nói: NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT -2 Tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT” -2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG BỨC TÂM THƯ -3 tập

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói NHỮNG BỨC TÂM THƯ” -3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

Đọc tiếp

Sách nói: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách nói NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, – NXB Hồng Đức – 2015. Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive, gồm 06 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc tiếp