Những Bức Tâm Thư -tập 3 (Update 04/6/2014)

Update 04/6/2014: Phiên bản in chính thức và phiên bản nội bộ TVCN cuối cùng

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 3”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản (In mới) quý II năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản nguyên gốc đầy đủ (Lưu hành nội bộ TVCN), là bản thảo cuốn sách phiên bản cuối cùng, ngày 20/5/2014.

2- Phiên bản được duyệt in (Nhà Xuất bản Tôn giáo), ngày 20/5/2014. Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp

Hướng dẫn, nhắc nhở tu sinh tu tập tại TVCN (Update 06/5/2014)

Update 06/4/2014: Thay thế phiên bản mới, ngày 06/4/2014. Phiên bản này sửa 2 câu số 3 và 4 bên cột phải, trang 67, như sau: Nội dung cũ bị sai: “Tay trái đặt lên trước bụng! Tay phải đặt lên tay phải!”. Nay sửa lại cho đúng là: “Tay phải đặt lên trước bụng! Tay trái đặt lên tay phải!”.

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như”. Cuốn sách này chưa xin phép xuất bản, chỉ lưu hành nội bộ Tu Viện.

Download (tải về)

Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? -2014 (Update 07/4/2014)

Update 07/4/2014: Thay thế phiên bản In chính thức NXBTG ngày 07/4/2014 (Cập nhật các thông tin xuất bản ở trang xi nhê cuối cùng – trang 192)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản vào đầu Quý II/2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2010 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại (29/3/2014), nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản In tái bản kỳ này (Nhà Xuất bản Tôn giáo). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp

Những bức tâm thư -tập 2 -2014 (Update 20/12/2013)

Update 20/12/2013: Bổ sung phiên bản In chính thức và ảnh Bìa, Thay thế phiên bản Nguyên gốc mới (14/12/2013).

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 2”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản vào đầu Quý I/2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2008 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại (các bức Tâm thư cũng được sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, trừ 2 bài đầu tiên), nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản In tái bản kỳ này (Nhà Xuất bản Tôn giáo). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp

Lịch sử Chùa Am -2013

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Lịch Sử Chùa Am”, tái bản vào cuối Quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2010 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại (28/11/2013), nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản In tái bản kỳ này (Nhà Xuất bản Tôn giáo). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp

Pháp tu của Phật làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết (Update 26/11/2013)

Update 26/11/2013: 1- Thay thế bản mới của Phiên bản đầy đủ (ngày 25/11/2013); 2- Bổ sung Phiên bản in chính thức (ngày 25/11/2013).

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh Chết”,  của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, bao gồm 4 tập sách mỏng: 1. Pháp tu của Phật (từ Tứ Chánh Cần đến Tứ Niệm Xứ) – 2. Thời khóa tu tập trong thời đức Phật – 3. (Trau dồi) Tứ Vô Lượng Tâm – 4. (Niệm Phật) Tứ Bất Hoại Tịnh. Cuốn sách này xuất bản vào cuối Quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN: 1- Phiên bản nguyên gốc đầy đủ, lưu hành nội bộ TVCN; 2- Phiên bản in (được Nhà Xuất bản Tôn giáo duyệt xuất bản). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc; 3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp

Những bức tâm thư -tập 1 -2013

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Những Bức Tâm Thư -tập 1”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản Quý IV/2013.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2007 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại, nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản In tái bản kỳ này (Nhà Xuất bản Tôn giáo). Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa và cắt bỏ so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

Đọc tiếp