Video: Những Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh – 24/02/2012

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Lời Nhắc Nhở Và Sách Tấn Tu Sinh”. Đây là buổi giảng ngày 24 tháng 02 năm 2012; đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy đạo, răn nhắc và trả lời câu hỏi cho các tu sinh chuyên tu tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×