Thiền Căn Bản -2014 (Update 04/12/2014)

1 Flares 1 Flares ×

– Update 04/12/2014: Sửa lại đường dẫn (Link) Bìa sách; – Update 18/8/2014: Thay thế phiên bản cuối cùng, ngày 18/8/2014

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách: “Thiền Căn Bản”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, tái bản quý III năm 2014.

Chúng tôi đăng ở đây HAI PHIÊN BẢN của cuốn sách này:

1- Phiên bản Nguyên gốc đầy đủ, là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên năm 2008 (NXBTG), nhưng đã được sửa các lỗi và trình bày lại, ngày 18/8/2014, nay gọi là phiên bản Lưu hành nội bộ TVCN.

2- Phiên bản đã được Nhà Xuất bản Tôn giáo duyệt in, ngày18/8/2014. Phiên bản này có đôi chỗ bị chỉnh sửa so với phiên bản gốc.

3- Do đó, chúng tôi cũng đăng kèm ở đây bảng Thống kê sự sai khác giữa 2 phiên bản nói trên.

(Tất cả đều được lưu trữ trên Google Drive)

Tải về: 1- Phiên bản gốc TVCN
Tải về: 2- Phiên bản in NXBTG
Tải về: 3- Thống kê thay đổi

– Hình ảnh bìa sách:

1 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 1 1 Flares ×