Đường lối tu tập của Tu viện Chơn Như – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nghe file âm thanh:

 

Đọc file pdf: