Video: Muốn Chứng Đạo Phải Qua 8 Lớp Bát Chánh Đạo (06/02/2011) – K2- Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng bài pháp: “Muốn Tu Tập Chứng Đạo Phải Trải Qua 8 Lớp Bát Chánh Đạo” vào ngày 06 tháng 02 năm 2011, nhằm ngày 04 tháng Giêng năm Tân Mão, tại Tu Viện Chơn Như (Khu 2).

Xem từ Youtube:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×