Video: Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy làm chủ sự sống chết theo pháp tu nguyên thủy của đạo Phật

0 Flares 0 Flares ×

Trích đoạn bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy làm chủ sự sống chết như thế nào theo pháp tu nguyên thủy của đạo Phật trong lớp Chánh Kiến năm 2005-2006.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×