Video: Trưởng lão Thích Thông Lạc truyền “Tam Quy – Ngũ Giới” cho phật tử năm 2001

0 Flares 0 Flares ×

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×