Video: Người đã đến với chúng ta

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Người đã đến với chúng ta”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×