Phóng sanh đúng Chánh Pháp

   Trích từ bộ bài giảng Pháp hành.