Phương Pháp Tu Tập Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – 07/02/2009

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng cho quý Phật tử về “Phương Pháp Tu Tập Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết” vào ngày 07 tháng 02 năm 2009, tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: