5 Cuốn Sách năm 2014 (Update 04/12/2014)

0 Flares 0 Flares ×

Xin giới thiệu với quý phật tử và bạn đọc 5 cuốn sách của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, phiên bản 2014:

1- Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? (Tái bản -07/4/2014); 2- Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như (Nội bộ -06/5/2014); 3- Những Bức Tâm Thư -tập 3 (In mới -04/6/2014); 4- Thiền Căn Bản (Tái bản -18/8/2014); 5- Phật Giáo Có Đường Lối Riêng (Bản thảo -18/9/2014).

Mời quý bạn vào các Liên kết dưới đây (tên sách), để xem chi tiết và tải về:

5. Phật giáo có đường lối riêng (Bản thảo)

4. Thiền căn bản (Tái bản 2014)

3. Những bức tâm thư -tập 3 (In mới)

2. Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như (Nội bộ -06/5/2014)

1. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? (Tái bản 2014)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×