Thông tin về 2 cuốn sách “Bậc 3 Minh…” và “Cẩm nang tu học…”

0 Flares 0 Flares ×

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc,

Thời gian qua, có một số phật tử và bạn đọc thắc mắc về 2 cuốn sách: 1- “Bậc 3 Minh Dạy Luyện Chánh Niệm Tỉnh Giác”, và 2- “Cẩm Nang Tu Học Tại Tu Viện Chơn Như” (Cẩm Nang Tu Phật).

Chúng tôi đã xin ý kiến Trưởng Lão liên quan đến vấn đề này, để đưa ra thông báo với quý phật tử và bạn đọc như sau:

Hai cuốn sách này do phật tử ghi chép từ lời dạy của Trưởng Lão, trong một số trường hợp cụ thể. Do đây là những lời dạy riêng cho một số người cụ thể, nên có thể nó không thích hợp với tất cả đặc tính, đặc tướng riêng của tất cả mọi người. Hơn nữa, vì là sự ghi chép, nên khó có thể để diễn đạt được hoàn toàn đúng ý của đức Trưởng Lão.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin đính chính với quý phật tử và bạn đọc: Trong một số sách của Tu Viện Chơn Như trước đây, phần giới thiệu danh mục sách của Tu Viện, chúng tôi có đưa tên cuốn sách “Cẩm Nang Tu Phật” (Cẩm Nang Tu Học Tại Tu Viện Chơn Như), nhưng thực ra đây không phải sách của Tu Viện. Nay xin cáo lỗi cùng các bạn về sự sai sót này, xin các bạn lượng thứ!

Kính ghi, Tu Viện Chơn Như

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×