Sách: Những lời dạy của Phật và Trưởng lão Thích Thông Lạc được khắc trên bia đá tại TVCN

0 Flares 0 Flares ×

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×