Bộ Bài Giảng: Lớp Chánh Kiến, Lớp Chánh Tư Duy – 2005 – 2006

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý vị nghe và tải về bộ bài giảng “Lớp Chánh Kiến” và “Lớp Chánh Tư Duy” ghi âm lại các buổi học của Lớp Chánh Kiến và Lớp Chánh Tư Duy trong chương trình Bát Chánh Đạo được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy tại Tu viện Chơn Như, khai giảng ngày 02 tháng 11 năm 2005.

Các tập tin định dạng MP3, chia thành 6 phần Lớp Chánh Kiến và 1 phần Lớp Chánh Tư Duy, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về từng bài, nhấn vào chữ “Phần …” để tải về từng phần, hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút “Toggle Playlist” () phía trái bên dưới của trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng).

1. Phần 1 LCK:

2. Phần 2 LCK:

3. Phần 3 LCK:

4. Phần 4 LCK:

5. Phần 5 LCK:

6. Phần 6 LCK:

7. Phần 7 LCTD:

Một số từ viết tắt: 

BCĐ Bát Chánh Đạo
CK Chánh Kiến
CNTG Chánh Niệm Tỉnh Giác
ĐVL Định Vô Lậu
GT Giải Thoát
NB Nhân Bản
NQ Nhân Quả
SGBC Sanh, Già, Bệnh, Chết
TD Tư Duy
THN Thân Hành Niệm
TK Tri Kiến
TM Thảo Mộc
TNX Tứ Niệm Xứ
TS Tu Sinh
TTAD Trung Tâm An Dưỡng
Vấn Đạo
VL Vô Lậu
VLT Vô Lượng Tâm
Nu Nữ
Nm Nam
0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×