Hệ thống tra cứu, tìm kiếm nội dung trong sách và pháp âm tại website ThuvienChonNhu.net:

1. Tìm trong tất cả nội dung mà Trưởng lão đã viết và giảng

2. Biết rõ vị trí số trang, số phút để đọc và nghe lại.

Xem thêm.