Thông báo của Tu viện Chơn Như

0 Flares 0 Flares ×

Thông báo của Tu viện Ngày 11 tháng 09 năm 2019!

Do có một số Phật tử hỏi thăm, Tu viện Chơn Như xin thông báo cho quý vị được rõ. Tu viện hiện nay không có kế hoạch tổ chức các lớp đạo đức hè cho trẻ em nữa. Tu viện chỉ tập trung cho người chuyên tu.

Kính ghi,

Ban quản lý Tu viện Chơn Như

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×