Trả lời HQ: Tâm Vô Lậu

HỎI:

Câu hỏi dưới đây là con ghi lại lời những người thắc mắc hỏi con, nhờ Thầy giải đáp giùm!

1. Người nữ khi chứng quả Vô Lậu mà còn trẻ thì kinh nguyệt có còn tiếp tục không? Kinh nguyệt có phải do dục mà tụ tán?

2. Luật âm dương và sự liên hệ đến nhân quả – Xin Thầy giảng thật kỹ và đầy đủ về cặp vấn đề “âm-dương và nhân-quả”, đây là vấn đề cũng rất quan trọng, vì nó là nền tảng của triết học và ứng dụng học thuật của cả một nền văn hóa Đông phương lâu đời.

3. Riêng về cấu tạo con người, một số vấn đề cần hiểu rõ như thế này: nếu nói cấu tạo con người là từ ngũ uẩn (hay tứ đại) và khi chết là hết, tan rã hoàn toàn trở về với cát bụi, chỉ có nghiệp đi tái sinh; vậy cái gì “chứa đựng” các nghiệp đó trong suốt cuộc đời mấy mươi năm đó để đi tái sinh? Trong 49 giờ sau khi tắt thở, cả khối (túi) nghiệp lực của 1 người chết tương ưng với tâm tham-sân-si của thai nhi mà nhập vào tái sinh, hay chỉ từng nghiệp riêng lẻ tích tập đầy trong không gian ngẫu nhiên bị hút vào thai nhi tái sinh? Tâm tham-sân-si của thai nhi ban đầu từ đâu mà có để tương ưng với nghiệp lực, để hút nghiệp lực tái sinh, trong khi còn là một bào thai thì tâm sẽ sạch trơn? Trong trường hợp tu tập chứng đạo như chư vị Phật và Thầy thì cái gì sẽ bất tử (để nhập Niết bàn) sau khi bỏ thân xác, và cái đó khác gì với ngũ uẩn? Khi còn ngũ uẩn thì “cái đó” ở đâu?

(Trích thư thưa hỏi của phật tử HQ)

ĐÁP:

Kính gửi HQ!

1- Con có hiểu chữ “Vô Lậu” không?

Khi một người tu chứng vô lậu thì thân tâm thanh tịnh, còn đâu là bất tịnh của phụ nữ nữa.

2- Do nhân quả mà có âm dương, không có nhân quả thì âm dương cũng không có.

Một người tu chứng thì nam hay nữ đều như nhau, thì đâu gọi là âm dương. Bởi thân tâm họ thanh tịnh thì dục không còn, không còn dục thì còn âm dương còn chỗ nào được?

3- Không gian là nơi chứa đựng nghiệp, đến khi bỏ thân này thì tất cả nghiệp đang lưu giữ trong không gian sẽ tương ưng tái sinh…

Nói nghiệp tức là nói tham, sân, si, mạn, nghi của con người đã tạo tác qua các hành động thân, khẩu, ý.

Thai nhi là kết quả của nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi; chớ ngoài tham, sân, si, mạn, nghi thì không có thai nhi.

Chư Phật và Thầy không có cái bất tử, cái bất tử là của ngoại đạo.

Niết bàn cũng không có, cho nên Phật và Thầy không có nhập Niết bàn, nhập Niết bàn là của ngoại đạo.

Phật và Thầy khi còn sống, dục và các ác pháp không làm động tâm được, cho nên không có cái gì cả. Có cái gì là các con còn dính mắc, không có cái gì các con cũng dính mắc.

Câu hỏi của con là của kẻ phàm phu còn trong hai cực đoan “Có, Không”. Hãy tự lo cứu mình, đừng nên phóng dật mà trôi lăn trong đau khổ.

Kính ghi,
Thầy của các con

(Trích thư Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời ngày 16/9/2009)