10 câu hỏi tu tập

0 Flares 0 Flares ×

Tiếp theo bài: TÂM THƯ GỬI QUÍ VỊ (18/4/2009)

TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI SAU ĐÂY:

1- Trong TÁM PHÁP trên đây, quí vị đang tu tập pháp môn nào?

2- Trong tám pháp trên đây, pháp môn THÂN HÀNH NIỆM là pháp thứ mấy?

3- Trong tám pháp trên đây, pháp môn ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ là pháp thứ mấy?

4- Tâm quí vị đang ở pháp tu nào?

5- Bắt đầu tu tập LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ là pháp môn gì?

6- Thân tâm LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ là pháp môn gì?

7- CHẾ NGỰ CÁC CĂN là pháp môn gì?

8- DIỆU PHÁP là pháp môn gì?

9- NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp môn gì?

10- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là pháp môn gì?

*****

1- Nếu tâm còn hôn trầm, thùy miên , vô ký, ngoan không thì tu tập pháp môn THÂN HÀNH NIỆM; nếu còn vọng tưởng thì tu tập pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý.

2- Pháp môn THÂN HÀNH NIỆM là pháp thứ năm.

3- Pháp môn ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ là pháp thứ năm.

4- Còn vọng tưởng thì tu tập pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý; hết vọng tưởng thì tu tập TỨ NIỆM XỨ.

5- Bắt đầu tu tập LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ là pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

6- Thân tâm LUÔN LUÔN IM LẶNG SÁNG SUỐT TRÊN TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ là pháp môn TỨ NIỆM XỨ.

7- CHẾ NGỰ CÁC CĂN là pháp môn ĐỘC CƯ.

8- DIỆU PHÁP là pháp môn TỨ DIỆU ĐẾ.

9- NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp môn DẪN TÂM VÀO ĐẠO.

10- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là pháp môn THÂN HÀNH NIỆM và TỨ NIỆM XỨ.

(Phần câu hỏi và giải đáp của Trưởng Lão giữa tháng 4/2009)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×