Một truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” – Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×