Trả lời Tâm Huệ: Phương pháp tu Định Vô lậu

0 Flares 0 Flares ×

HỎI:

Con Tâm Huệ kính chúc Thầy an khương với nhiều sức khoẻ!

Con thưa Thầy rằng con chưa biết rõ phương pháp tư duy quán xét như thế nào, tư duy về vấn đề gì… cách thức tu Định Vô Lậu ra sao con chưa hiểu rõ!

Con kính mong được Trưởng Lão chỉ dạy cho con biết phương pháp tu Định Vô Lậu rõ ràng và đầy đủ ạ.

(Câu hỏi của phật tử Tâm Huệ)

ĐÁP:

Tu Định Vô Lậu gồm có:

 1. Quán thân nhân quả
 2. Quán các pháp nhân quả
 3. Quán thân bất tịnh
 4. Quán thực phẩm bất tịnh
 5. Quán các pháp vô thường
 6. Quán thân vô thường
 7. Quán tâm vô thường
 8. Quán thọ vô thường
 9. Quán thân là khổ
 10. Quán tâm là khổ
 11. Quán thân bất động
 12. Quán tâm bất động
 13. Quán thân vô lậu
 14. Quán tâm vô lậu

Muốn tu tập Định Vô Lậu thì nên nghiên cứu kinh Trung Bộ 3 tập, do Hòa thượng Minh Châu dịch.

(Trích thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 14/10/2009)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×