Trả lời Từ Quang: Tâm Bất Động

0 Flares 0 Flares ×

HỎI:

Kính thưa Thầy,

Chiều nay trong khi con đang bảo vệ tâm bất động, bỗng dưng có một nỗi nghi hoặc sinh ra, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy:

Theo lời Thầy thì “ngồi xuống, giữ thân yên lặng, bất động, rồi quan sát thấy TÂM CŨNG YÊN LẶNG mới tác ý mạnh trong đầu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, và bảo vệ, kéo dài cái tâm bất động đó ra”.

Nhưng trong khi tu tập, cái tâm bất động đầu tiên ấy bị mất đi, con phải làm cho hiện ra một cái tâm bất động khác mà cứ yên trí nó chính là cái tâm bất động lúc đầu, bằng câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, và làm cho đầu óc không sinh khởi bất kỳ niệm nào, không suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Vậy hai cái tâm bất động đó LÀ MỘT HAY KHÁC NHAU?

Nếu là khác nhau, kính xin Thầy từ bi dạy cho con biết làm sao để tâm bất động lúc đầu không bị mất đi, hay nếu đã mất thì làm sao cho chỉnh nó về lại, không phải cái tâm bất động mà con tạo ra như đã trình Thầy? (trong giai đoạn này con rất sợ: sai một ly, đi một dặm).

Kính đội ơn Thầy!
Con – Từ Quang
(Trích thư hỏi đạo của sư Từ Quang, ngày 11/10/2009)

ĐÁP:

Kính gửi Từ Quang,

Con đã hiểu sai tâm bất động. Tâm bất động chỉ là câu tác ý chứ không phải dùng nó để ức chế ý thức.

Khi tu tập nên để tâm tự nhiên, có niệm thì tác ý, không niệm thì thôi, niệm nhiều, tác ý nhiều, niệm ít, tác ý ít.

Tu tập theo Phật giáo là rèn luyện ý thức lực chứ không phải ức chế ý thức, cho nên tu là có giải thoát ngay liền.

Kính ghi,
Thầy của con
Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×