Trả lời tu sinh NT: Tâm Bất Động

Tu sinh NT viết thư trình pháp Thầy rằng khi đi kinh hành tâm không còn niệm khởi, hôn trầm thùy miên, và giữ được tâm bất động 2 giờ. Ban Biên tập không có nguyên văn bức thư trình pháp của tu sinh này, chỉ xin đăng bức thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc:

Ngày 10-9-2009
Kính gửi: NT

Khi tâm không còn niệm khởi và hôn trầm, thùy miên, thì không nên đi kinh hành, vì đi kinh hành là thân động; thân động thì làm sao tâm bất động được trọn vẹn?

Khi Tâm Bất Động, chỉ có ngồi, đứng, nằm mà tu tập.

Trong thư con nói tâm con bất động được 2giờ trên Tứ Niệm Xứ. Khi tu tập Tứ Niệm Xứ thì con phải sống độc cư trọn vẹn, không giao tiếp với ai, không nhớ nghĩ gia đình con cái, người thân, không viết thư thưa hỏi Thầy, chỉ sống một mình với cái tâm bất động từ ngày này qua ngày khác thì mới gọi là Tâm Bất Động.

Con viết thư gửi Thầy mà gọi là tâm bất động thì bất động của con có đúng không?

Tâm bất động thì không bao giờ phóng dật, còn bất động của con thì phóng dật quá nhiều. Khởi niệm vọng tưởng thấy mình tu như thế này, thế kia là tâm động, con có biết không?

Người tâm bất động thì nó chẳng nghĩ nó bất động, như vậy mới thật sự Bất Động, con còn khởi niệm thấy bất động là chưa bất động. Hãy tu tập trở lại suốt 7 tháng trời, không nghĩ, không viết, không nói. Nếu được vậy thì tâm con mới bất động thật sự.

Đọc thư con, người có tâm bất động thật sự thì biết con đang sống trong tưởng tâm bất động, chứ tâm con động như cái chợ. Hãy mau tu tập trở lại, dẹp bỏ sự nghĩ tưởng bất động thì mới thật sự bất động.

Kính ghi,
Thầy của con