Buông xuống đi!

0 Flares 0 Flares ×

NHỮNG BÀI KỆ
“BUÔNG XUỐNG ĐI!”

Bài 1:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì.
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!

***

Bài 2:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận,
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi!

***

Bài 3:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Thân tâm vô thường, buông xuống đi!

***

Bài 4:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì, chẳng bỏ đi?

***

Bài 5:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức, có ích gì?
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp,
Lợi ích vô cùng, sao bỏ đi?

***

Bài 6:

Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!

***

Bài 7:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng, có còn chi?
Tứ đại trả về cho tứ đại,
Thanh thản, an nhàn lúc phân ly.

***

Bài 8:

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Buông xuống đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi!

***

Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×