Yếu chỉ tu tập – Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

1. Nghe file âm thanh:

2. Đọc file pdf (Yếu chỉ tu tập – phần 1):

 

3. Đọc file pdf (Yếu chỉ tu tập – phần 2):

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×