Tứ vô lượng tâm (Trau dồi tâm Xả) – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tứ vô lượng tâm (Trau dồi tâm Xả) – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Nghe file âm thanh:

2. Đọc file pdf: