Phóng sanh đúng Chánh Pháp

0 Flares 0 Flares ×

   Trích từ bộ bài giảng Pháp hành.

 

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×