Chùa Am (nay là Tu viện Chơn Như) đời thứ 6 – Tỳ kheo Thích Mật Hạnh

Video giới thiệu về vị trụ trì đời thứ 6 Chùa Am (nay là Tu viện Chơn Như) – Tỳ kheo Thích Mật Hạnh, người được đức Trưởng lão Thích Thông Lạc truyền trao trách nhiệm kế thừa truyền thống đạo đức nhân bản – nhân quả, dẫn dắt các Phật tử tu hành theo chánh pháp tại Tu viện Chơn Như.