GIẢN DỊ TIẾT KIỆM – QUÝ TRỌNG SỰ SỐNG!

Chơn Như, Ngày 7 Tháng 7 Năm 2022 Kính gửi: Ban đời sống cùng tất cả mọi người! Hôm nay, Mật Hạnh ôn lại cùng các bạn gương hạnh của Đức Phật và Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc để các bạn tự giác soi lại mình. Như các bạn đã biết,

HẠNH GIẢI THOÁT

An cư mùa mưa, ngày 14 tháng 06 năm 2022. Kính gửi: Toàn thể Tu sinh trong nội viện, gần Tu viện và mọi người. Các bạn có ước muốn ra khỏi nhà sanh tử chăng?? Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Ước muốn ra khỏi nhà sanh tử,

KẺ CHIẾN BẠI

Chơn Như, ngày 8-5-2022 Kính gửi quý Tu sinh đang tu học tại Tu viện Chơn Như! Quý vị hãy trả lời những câu hỏi dưới đây: Quý vị còn muốn tái sanh thêm một kiếp làm người nữa chăng?Quý vị thấy thời gian kiếp làm người còn dài lâu

Đức Trưởng Lão đã nhập diệt

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý vị bạn đọc và Phật tử xa gần. Tu Viện Chơn Như xin thông báo một tin buồn đối với đa số chúng ta: