Tâm thư: Đánh Thức Lòng Tôn Kính

ĐÁNH THỨC LÒNG TÔN KÍNH BÀI HỌC CHO KẺ NGÃ MẠN Chơn Như, ngày 3-2-2024 Kính gửi Sư Pháp Nhẫn. Đồng kính gửi quý ông, quý bà liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Kính thưa quý vị! Đạo đức Nhân Bản - Nhân Quả có

3 Kinh Nghiệm Vượt Qua Nhân Quả Đơn Giản

3 kinh nghiệm vượt qua nhân quả gia đình, cá nhân và bệnh đau của TS Kiến Hòa ra sao để có được cuộc sống giải thoát ở Tu viện Chơn Như? Nhờ lòng tin sâu sắc vào Trưởng lão Thích Thông Lạc, Thầy Viện trưởng Thích Mật Hạnh và Nền đạo đức…