Yếu chỉ tu tập – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Nghe file âm thanh:

2. Đọc file pdf (Yếu chỉ tu tập – phần 1):

 

3. Đọc file pdf (Yếu chỉ tu tập – phần 2):