Đường lối và mục đích tu hành của TVCN – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Đọc file pdf:

2. Nghe file âm thanh:

3. Xem video: