Sách: TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “TẠO DUYÊN GIÁO HÓA CHÚNG SANH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về) Đọc tiếp

Sách: THIỀN CĂN BẢN

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: THIỀN CĂN BẢN“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2014.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG (2 tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ Sách: “VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tải về Tập 2.)

Đọc tiếp

Sách: Thanh Quy Tu Viện Chơn Như

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Thanh Quy Tu Viện Chơn Như”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý IV/2010, NXB Tôn Giáo. Đọc tiếp