Tâm thư gửi Tu sinh ngày 18-7-2021

LÀM SAO BIẾT MÌNH ĐÃ TU CHỨNG ĐẠO? Tu viện Chơn Như, ngày 18-7-2021 Kính gửi: Toàn thể quý Tu sinh Sau khi tu chứng đạo bằng trí tuệ Tam Minh - Trí tuệ của Tâm Vô Lậu; của Lòng Yêu Thương vô bờ bến, thấy sự khổ của chúng sanh và những…

Tâm thư gửi Phật tử ngày 14-6-2021

TÂM KỲ THỊ CHỈ CÓ LIỀU THUỐC LÒNG YÊU THƯƠNG MỚI DỨT BỆNH! Tu viện Chơn Như, ngày 14-6-2021 Kính gửi: Quý Phật tử cùng toàn thể mọi người hữu duyên trên khắp hành tinh này! Với Tâm Từ Vô Lượng - Đức Hiếu Sinh - Lòng Yêu Thương hướng…