Phóng sanh đúng Chánh Pháp

   Trích từ bộ bài giảng Pháp hành.

 

 

Tâm thư gửi cô Trần Thị B – ngày 24/04/2020

 Kính gửi cô Trần Thị B

      Thân người khó được. Được làm người đời nay là do đã từng giữ gìn 5 giới đức:

  1. Không sát sanh tức là Đức Hiếu Sinh, là có lòng thương yêu sự sống muôn loài.
  2. Không tham lam trộm cắp tức là Đức Ly Tham. Không những vậy còn biết cần lao, biết buông xả.
  3. Không tà dâm tức là Đức Chung Thủy, chỉ 1 vợ 1 chồng.
  4. Không nói dối tức là Đức Thành Thật.
  5. Không uống rượu, chất say nghiện ngập tức là Đức Minh Mẫn, Sáng Suốt. 

Đọc tiếp