Ảnh khu mộ Trưởng lão và Bia đá

Một số hình ảnh khu các bia đá và mộ Thầy.

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive: tại đây

1. Ảnh khuôn viên:

2. Ảnh Bia đá lời dạy của Phật:

3. Ảnh Bia đá những bài kệ: