Căn bản tu hành từ thấp đến cao – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Nghe file âm thanh:

2. Đọc file pdf: