Nhận ra và sống với tâm bất động – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Nghe file âm thanh:

 

2. Đọc file pdf: