Sách: MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO”,Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015. 

Đọc tiếp

Sách: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: NHỮNG LỜI TÂM HUYẾTTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Hồng Đức – 2015. 

Đọc tiếp

Sách: SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015. 

Đọc tiếp

Sách: THIỀN CĂN BẢN

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: THIỀN CĂN BẢN“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2014. 

Đọc tiếp

Sách: THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012. 

Đọc tiếp