Trả lời fongquach: Định Niệm Hơi Thở

HỎI:

Thầy kính mến!

Con có chút thắc mắc về đề mục: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hit vô”,“Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô”. Cái nào cũng làm cho tâm không còn nữa, vậy thì hai cái khác nhau thế nào, xin Thầy chỉ dậy!

Những đề mục này mình có thể niệm đi đứng nằm ngồi bất cứ giờ nào mình cần được không Thầy?

Trước khi ngủ, con có niệm “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô”, tâm thì yên ổn không có suy nghĩ gì, nhưng lại ngủ không được, tại sao vậy Thầy, mong Thầy giải đáp!

Muôn vàn kính ơn Thầy!

(Câu hỏi từ fongquach@yahoo.com)

ĐÁP:

I. Con hỏi hai đề mục:

1. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô
2. Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô

Hai đề mục này có ý nghĩa khác nhau:

– An tịnh tâm hành có nghĩa là tâm an ổn và thanh tịnh. Người tu tập như vậy là dẫn tâm vào an vui và yên ổn không còn khổ đau nữa.

– Quán tâm vô thường có nghĩa là quan sát thấy tâm không thường vì thế lúc có niệm, lúc không niệm.

Trên đây là hai đề mục Định Niệm Hơi Thở dùng để tu tập làm chủ tâm, nên khi đi đứng nằm ngồi và trong tất cả thời gian đều tu tập được cả.

Khi ngủ mà tu tập thì tỉnh thức, mà tỉnh thức thì chỉ biết hơi thở, không nghĩ ngợi một điều gì khác, thì cũng giống như ngủ mà không mê, đó là tốt chớ không có bệnh gì cả.

II. Con hỏi hai để mục:

1. Cảm giác thân hành
2. An tịnh tâm hành

– Cảm giác thân hành có nghĩa là cảm nhận thân rung động nhẹ nhàng theo hơi thở.

– An tịnh thân hành có nghĩa là thân có một trạng thái an lạc, mà chỉ có người tu thiền định khi thân an trú vào hơi thở thì thân xuất hiện một trạng thái khinh an hỷ lạc. Người không tu tập thì không bao giờ có trạng thái này.

(Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời ngày 06/9/2009)