Tâm thư gửi Văn Tùng – ngày 08/08/2018

      Hỏi: “Trưởng Lão nói người tu chứng cũng như người nhập Niết bàn, tức là Trưởng lão đã bỏ báo thân này nhập diệt thì Trưởng lão vẫn biết mọi cái trên thế giới này. Hiện tại Trưởng lão đang ở trong từ trường bất động mà vẫn biết trên thế giới này được hả thầy? Không tương ưng thì làm sao mà biết được?” Đọc tiếp