Không Có Thế Giới Siêu Hình – 16/09/2008

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng bài pháp: “Không Có Thế Giới Siêu Hình“, về Thế giới siêu hình (linh hồn, ma quỷ, các hiện tượng siêu hình …) là không có thật mà chỉ là do tưởng uẩn trong con người lưu xuất, vào ngày 16/09/2009 tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: